فایل word گزینش مناسبترین شبکه لجستیک برای بنادر و دریانوردی(بندر انزلی) با نگرشی بر توسعه مناطق فعالیت لجستیک , بندر خشک و پارک لجستیک

اردهمين همايش صنايع درياييتعداد صفحات :13چکیده مقاله: باتوجه به اینکه عوامل مختلف توسعه بندر ازنظر ساخت و اداره بندر به راحتی قابل بررسی است ولی عوامل پشتیبانی از بندر تابع متغیرهایی است که خارج از حیطه ی اختیار بندر می باشد ، شناخت عوامل خارج از اختیار بندر و مقایسه مدلهای مختلف توسعه بندر و انتخاب بهترین مدلتوسعه ای و پشتیبانی ، بررسی اولویت ایجاد مناطقی به عنوان فضای توسعه یافته در محیطی جدای از بندرکه بتواند خدمات لجستیکی پیشرفتهرا به منظورتسهیل در امور و افزایش رضایت مندی مشتریان درکوتاه و بلند مدت ارایه دهد از اهداف این مقاله بوده است ت

فایل word مقاله خلاصه بر زندگی سهراب

اردهمين همايش صنايع درياييتعداد صفحات :13چکیده مقاله: باتوجه به اینکه عوامل مختلف توسعه بندر ازنظر ساخت و اداره بندر به راحتی قابل بررسی است ولی عوامل پشتیبانی از بندر تابع متغیرهایی است که خارج از حیطه ی اختیار بندر می باشد ، شناخت عوامل خارج از اختیار بندر و مقایسه مدلهای مختلف توسعه بندر و انتخاب بهترین مدلتوسعه ای و پشتیبانی ، بررسی اولویت ایجاد مناطقی به عنوان فضای توسعه یافته در محیطی جدای از بندرکه بتواند خدمات لجستیکی پیشرفتهرا به منظورتسهیل در امور و افزایش رضایت مندی مشتریان درکوتاه و بلند مدت ارایه دهد از اهداف این مقاله بوده است ت

فایل word مقاله در دو منطقه از شمال کشور(Eupatorium cannabinumبررسی عملکرد گیاه غافث کنفی

اردهمين همايش صنايع درياييتعداد صفحات :13چکیده مقاله: باتوجه به اینکه عوامل مختلف توسعه بندر ازنظر ساخت و اداره بندر به راحتی قابل بررسی است ولی عوامل پشتیبانی از بندر تابع متغیرهایی است که خارج از حیطه ی اختیار بندر می باشد ، شناخت عوامل خارج از اختیار بندر و مقایسه مدلهای مختلف توسعه بندر و انتخاب بهترین مدلتوسعه ای و پشتیبانی ، بررسی اولویت ایجاد مناطقی به عنوان فضای توسعه یافته در محیطی جدای از بندرکه بتواند خدمات لجستیکی پیشرفتهرا به منظورتسهیل در امور و افزایش رضایت مندی مشتریان درکوتاه و بلند مدت ارایه دهد از اهداف این مقاله بوده است ت