فایل word مدلی نوین در رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :13چکیده مقاله: تاکنون تکنیک جامعی که بتواند شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار را شناسایی کند ارائه نشده است و رتبه بندی شر کت ها به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است.لذا ضروری است برای اعمال مدیریت صحیح و موثر از الگویی علمی برای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شود، تا بتوان میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد آن ها را نیز به طور مستمر مورد سنجش قرار داد.در این مقاله سعی شد

فایل word صحتسنجی و شبیهسازی پخش نفت در خلیج فارس با استفاده از مدلOSIS

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :13چکیده مقاله: تاکنون تکنیک جامعی که بتواند شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار را شناسایی کند ارائه نشده است و رتبه بندی شر کت ها به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است.لذا ضروری است برای اعمال مدیریت صحیح و موثر از الگویی علمی برای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شود، تا بتوان میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد آن ها را نیز به طور مستمر مورد سنجش قرار داد.در این مقاله سعی شد

فایل word بکارگیری مدل شکاف بین قیمت خرید و فروش و نقدشوندگی در تبیین بازده اضافی سهام

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :13چکیده مقاله: تاکنون تکنیک جامعی که بتواند شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار را شناسایی کند ارائه نشده است و رتبه بندی شر کت ها به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است.لذا ضروری است برای اعمال مدیریت صحیح و موثر از الگویی علمی برای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شود، تا بتوان میزان تلاش و نتایج حاصل از کارکرد آن ها را نیز به طور مستمر مورد سنجش قرار داد.در این مقاله سعی شد