فایل word رتبه بندی پیمانکاران در برونسپاری توسعه نرم افزار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: در دنیای رقابتی امروز و با توجه به تخصصی شدن فعالیت ها، سازمانها نیاز به برون سپاری توسعه ی نرم افزارهای سفارشی خود دارند. نرخ بالای شکست پروژه های نرم افزاری و اهمیت انتخاب پیمانکار نرم افزار در میان این عوامل، سازمانها را به سمت شناسایی معیارهای موثر در انتخاب شرکتها و نیز ابزارهایی جهت تصمیم گیری مناسب سوق داده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی و استخراج معیارهای موثر در ارزیابی پیمانکاران نرمافزا

فایل word تاثیر اقتصاد هنر در صنایع دستی ایران در دوران معاصر

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: در دنیای رقابتی امروز و با توجه به تخصصی شدن فعالیت ها، سازمانها نیاز به برون سپاری توسعه ی نرم افزارهای سفارشی خود دارند. نرخ بالای شکست پروژه های نرم افزاری و اهمیت انتخاب پیمانکار نرم افزار در میان این عوامل، سازمانها را به سمت شناسایی معیارهای موثر در انتخاب شرکتها و نیز ابزارهایی جهت تصمیم گیری مناسب سوق داده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی و استخراج معیارهای موثر در ارزیابی پیمانکاران نرمافزا

فایل word مقاله بررسی اثر گذاری رنگ نمای مصالح ساختمانی در کارایی انرژی گرمایی خورشیدی (نمونه موردی نمای سیمانی در اقلیم سرد و خشک)

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: در دنیای رقابتی امروز و با توجه به تخصصی شدن فعالیت ها، سازمانها نیاز به برون سپاری توسعه ی نرم افزارهای سفارشی خود دارند. نرخ بالای شکست پروژه های نرم افزاری و اهمیت انتخاب پیمانکار نرم افزار در میان این عوامل، سازمانها را به سمت شناسایی معیارهای موثر در انتخاب شرکتها و نیز ابزارهایی جهت تصمیم گیری مناسب سوق داده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی و استخراج معیارهای موثر در ارزیابی پیمانکاران نرمافزا