فایل word مقاله ابوسعید محمد بن سرخ نیشابوری

دارد بخشی از متن فایل word مقاله ابوسعید محمد بن سرخ نیشابوری : ابوسعید محمد بن سرخ نیشابوری نام وی به عنوان استاد نظامی عروضی در تاریخ آمده است و از وی با عناوین فاضل و دانشمند یاد كرده اند كه شاگرد و مرید ابوالهیثم (احمد بن حسن جرجانی) بود. در سیاق التاریخ آمده كه او شعر نیز می گفته و در اواخر قرن پنجم در نیشابور وفات یافته است.حسن بن علی بن قاسم بن عبدشادیاخیتنها دانشمندی كه به شادیاخی ذكر شده است او مكنی به ابوبكر بوده و در كتاب انساب سمعانی آمده است كه وی به حضور ابوالقاسم قشیری رسیده و از فضلا و علمای قرن پنجم بوده است. (سیاق التاریخ ـ ص 25)ابوالحسن علی بن حسن بن علی صندلییكی از مشاهیر فقه

فایل word نگاهی به نقش رسانه ملی در نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بهبود سبک زندگی

دارد بخشی از متن فایل word نگاهی به نقش رسانه ملی در نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بهبود سبک زندگی : ابوسعید محمد بن سرخ نیشابوری نام وی به عنوان استاد نظامی عروضی در تاریخ آمده است و از وی با عناوین فاضل و دانشمند یاد كرده اند كه شاگرد و مرید ابوالهیثم (احمد بن حسن جرجانی) بود. در سیاق التاریخ آمده كه او شعر نیز می گفته و در اواخر قرن پنجم در نیشابور وفات یافته است.حسن بن علی بن قاسم بن عبدشادیاخیتنها دانشمندی كه به شادیاخی ذكر شده است او مكنی به ابوبكر بوده و در كتاب انساب سمعانی آمده است كه وی به حضور ابوالقاسم قشیری رسیده و از فضلا و علمای قرن پنجم بوده است. (سیاق التاریخ ـ ص 25)ابوالحسن علی بن حسن بن علی صندلییكی از مشاهیر فقه

فایل word تحلیلی از اثرات گذار از جهانی شدن بر توسعه ناموزون شهری(مطالعه موردی کلانشهر تهران)

دارد بخشی از متن فایل word تحلیلی از اثرات گذار از جهانی شدن بر توسعه ناموزون شهری(مطالعه موردی کلانشهر تهران) : ابوسعید محمد بن سرخ نیشابوری نام وی به عنوان استاد نظامی عروضی در تاریخ آمده است و از وی با عناوین فاضل و دانشمند یاد كرده اند كه شاگرد و مرید ابوالهیثم (احمد بن حسن جرجانی) بود. در سیاق التاریخ آمده كه او شعر نیز می گفته و در اواخر قرن پنجم در نیشابور وفات یافته است.حسن بن علی بن قاسم بن عبدشادیاخیتنها دانشمندی كه به شادیاخی ذكر شده است او مكنی به ابوبكر بوده و در كتاب انساب سمعانی آمده است كه وی به حضور ابوالقاسم قشیری رسیده و از فضلا و علمای قرن پنجم بوده است. (سیاق التاریخ ـ ص 25)ابوالحسن علی بن حسن بن علی صندلییكی از مشاهیر فقه