فایل word مقاله بررسی تاریخچه, زادگاه, مورفولوژی و خواص داروییگیاهفلفل )Piper nigrum(

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاریخچه, زادگاه, مورفولوژی و خواص داروییگیاهفلفل )Piper nigrum( : چکیده فلفل که در ایران قدیم به آن پلپل می گفته اند گیاهی است که بومی کشور هندوستان بوده و در حال حاضر نیز در این کشور و کشورهای دیگری نظیر چین کشت می شود. این گیاه از نظر مورفولوژی ظاهری شبیه لوبیا دارد و دارای انواع مختلفی است. فلفل سیاه و فلفل سفید دو نوع اصلی فلفل است که به عنوان ادویه در انواع غذاها و چاشنی ها در سراسر دنیا مصرف دارد. کشور هند به عنوان مهد این گیاه بیشترین مصرف سرانه فلفل را دارد و بسیاری از غذاهایی که ایشان مصرف می نمایند به شدت تند است. فلفل گیاهی بالارونده است و چنانچه در مجاورت درختان باشد تا ارتفاع 10 متر از

فایل word تعیین پارامترهای پوسته ارتوتروپ معادل یک پوسته استوانهای تقویتشده با انحنا سهموی

ارد بخشی از متن فایل word تعیین پارامترهای پوسته ارتوتروپ معادل یک پوسته استوانهای تقویتشده با انحنا سهموی : چکیده فلفل که در ایران قدیم به آن پلپل می گفته اند گیاهی است که بومی کشور هندوستان بوده و در حال حاضر نیز در این کشور و کشورهای دیگری نظیر چین کشت می شود. این گیاه از نظر مورفولوژی ظاهری شبیه لوبیا دارد و دارای انواع مختلفی است. فلفل سیاه و فلفل سفید دو نوع اصلی فلفل است که به عنوان ادویه در انواع غذاها و چاشنی ها در سراسر دنیا مصرف دارد. کشور هند به عنوان مهد این گیاه بیشترین مصرف سرانه فلفل را دارد و بسیاری از غذاهایی که ایشان مصرف می نمایند به شدت تند است. فلفل گیاهی بالارونده است و چنانچه در مجاورت درختان باشد تا ارتفاع 10 متر از

فایل word تجاری سازی تولیدات ملی(دانش و تکنولوژی)به واسطه مشارکت بین فعالان علمی و فعالان صنعتی(دانشگاهیان و صنعتگران)

ارد بخشی از متن فایل word تجاری سازی تولیدات ملی(دانش و تکنولوژی)به واسطه مشارکت بین فعالان علمی و فعالان صنعتی(دانشگاهیان و صنعتگران) : چکیده فلفل که در ایران قدیم به آن پلپل می گفته اند گیاهی است که بومی کشور هندوستان بوده و در حال حاضر نیز در این کشور و کشورهای دیگری نظیر چین کشت می شود. این گیاه از نظر مورفولوژی ظاهری شبیه لوبیا دارد و دارای انواع مختلفی است. فلفل سیاه و فلفل سفید دو نوع اصلی فلفل است که به عنوان ادویه در انواع غذاها و چاشنی ها در سراسر دنیا مصرف دارد. کشور هند به عنوان مهد این گیاه بیشترین مصرف سرانه فلفل را دارد و بسیاری از غذاهایی که ایشان مصرف می نمایند به شدت تند است. فلفل گیاهی بالارونده است و چنانچه در مجاورت درختان باشد تا ارتفاع 10 متر از