فایل word تحلیل عوامل تأثیرگذار اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم در ایران

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا می کند. شناخت دقیق عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی افق روشنی جهت برنامه ریزی اقتصادی را پیشرو سیاستگذاران اقتصادی می گذارد. پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تلاش مأموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد. هدف اصلی در این مقاله تحلیل عوامل تأثیرگذار اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای 1390-1353

فایل word حاشیه نشینی ونابرابری اقتصادی درایران

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا می کند. شناخت دقیق عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی افق روشنی جهت برنامه ریزی اقتصادی را پیشرو سیاستگذاران اقتصادی می گذارد. پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تلاش مأموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد. هدف اصلی در این مقاله تحلیل عوامل تأثیرگذار اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای 1390-1353

فایل word ارتباط آلودگیهای مختلف با بافت رسوبات سطحی بر اساس آزمون چند متغیره تناظر متعارف کنندهCCA در حوزه جنوبی دریای خزر

لين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)تعداد صفحات :10چکیده مقاله: مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا می کند. شناخت دقیق عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی افق روشنی جهت برنامه ریزی اقتصادی را پیشرو سیاستگذاران اقتصادی می گذارد. پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تلاش مأموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد. هدف اصلی در این مقاله تحلیل عوامل تأثیرگذار اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای 1390-1353