فایل word شبیه سازی عددی بسترسیالی شده گاز - جامد

تمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيکتعداد صفحات :5چکیده مقاله: هیدرودینامیک یک بستر سیالی شده دو بعدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرارگرفته است جهت مدلسازی رفتار سیستم از دیدگاه اویلر - اویلری استفاده شده و خواص ذرات جامد به کمک تئوری جنبشی تعیین شده است معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی مومنتوم را برای هردوفاز و همچنین معادله انرژِی نوسانی برای فاز جامد به روش عددی اختلاف محدود بر مبنای حجم کنترل با استفاده از کد متن باز اوپن فوم حل شده است مقایسه نتایج حل عددی با داده های آزمایشگاهی بستر سیالی شده دو بعدی حاوی ذرات کروی

فایل word شبیهسازی سفره آب زیرزمینی دشت میاندربندکرمانشاه با استفاده از مدلGMS

تمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيکتعداد صفحات :5چکیده مقاله: هیدرودینامیک یک بستر سیالی شده دو بعدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرارگرفته است جهت مدلسازی رفتار سیستم از دیدگاه اویلر - اویلری استفاده شده و خواص ذرات جامد به کمک تئوری جنبشی تعیین شده است معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی مومنتوم را برای هردوفاز و همچنین معادله انرژِی نوسانی برای فاز جامد به روش عددی اختلاف محدود بر مبنای حجم کنترل با استفاده از کد متن باز اوپن فوم حل شده است مقایسه نتایج حل عددی با داده های آزمایشگاهی بستر سیالی شده دو بعدی حاوی ذرات کروی

فایل word مقاله بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

تمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيکتعداد صفحات :5چکیده مقاله: هیدرودینامیک یک بستر سیالی شده دو بعدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرارگرفته است جهت مدلسازی رفتار سیستم از دیدگاه اویلر - اویلری استفاده شده و خواص ذرات جامد به کمک تئوری جنبشی تعیین شده است معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی مومنتوم را برای هردوفاز و همچنین معادله انرژِی نوسانی برای فاز جامد به روش عددی اختلاف محدود بر مبنای حجم کنترل با استفاده از کد متن باز اوپن فوم حل شده است مقایسه نتایج حل عددی با داده های آزمایشگاهی بستر سیالی شده دو بعدی حاوی ذرات کروی