فایل word تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ,سطح سواد ,شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ,سطح سواد ,شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ,سطح سواد ,شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ,سطح سواد ,شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه  
بیان مسئله پژوهش  
سؤالات پژوهش   
فرضیه‌های پژوهش  
اهمیت موضوع  
اهداف پژوهش  
تعاریف:  الف)تعاریف مفهومی  
ب)تعاریف عملیاتی  

فصل دوم : پیشینه پژوهش( نظری و تجربی)
الف) پیشینه نظری
انگیزش رفتار  
نظریه‌های انگیزش  
1) نظریه ارگانیسمی مازلو  
2)   نظریه زیست, بقا, وابستگی و رشد  
3)    نظریه نیازهای آشکار  
انگیزه پیشرفت  
خاستگاه‌های انگیزه پیشرفت  
مبانی نظری انگیزه پیشرفت  
1) نظریه برنارد واینر  
2) نظریه جان اتکینسون  
3) نظریه اسپنس و هلمریچ  
4) نظریه پارسونز  
همبستگی‌های شخصیت   
روابط متقابل والدین و فرزندان  
بررسی عوامل مؤثر در انگیزه پیشرفت  
الف) اقتصاد خانواده   
ب) شغل والدین  
ج) سواد والدین  
فاکتورهای مهم برای پیشرفت  
آموزش انگیزه پیشرفت  

ب) پیشینه تجربی
1 – تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  
2 – تحقیقات انجام شده در ایران  
فصل سوم : روش پژوهش
روش پژوهش  
جامعه آماری  
روش نمونه‌گیری  
حجم نمونه  
ابزار پژوهش  
پایایی و اعتبار آزمون  
روش آماری  
شیوه اجرا  
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
یافته های پژوهش   
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری  
محدودیت‌های پژوهشی  
پیشنهادات  
منابع پژوهش  
پیوست

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت ,سطح سواد ,شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

اچ . مازلو , ابراهام (1367). انگیزش و شخصیت (احمد رضوانی , مترجم),تهران : انتشارات آستان قدس

ال, اسپالوتیگ (1377) . انگیزش در کلاس (حسن یعقوبی – ایرج خوش خلق , مترجمان) , تبریز : انتشارات تربیت معلم

امین‌فر , مرتضی(1376). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن , فصلنامه تعلیم و تربیت : شماره 13 و

باقری راد , محمد (1373). بررسی عوامل مؤثر در ترک تحصیلی دانش‌آموزان , مرکز تحقیقات آموزش‌وپرورش تهران

بال , ساموئل(1373) . انگیزش در آموزش و پرورش ( علی‌اصغر مدد, مترجم), انتشارات دانشگاه تبریز

پارسا , محمد (1376). روانشناسی انگیزش و هیجان , تهران :‌ انتشارات سخن

پور افکاری , نصرت الله (1373) . فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی , تهران: انتشارات فرهنگ معاصر

خیراله بیاتیانی , غلامرضا (1383). بررسی رابطه عوامل شخصیتی, خانوادگی و آموزشگاهی با انگیزه پیشرفت و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر اهواز, دانشگاه آزاد اسلامی اهواز:‌ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

دلاور , علی (1383) . روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی , تهران : انتشارات دانشگاه پیام‌ نور

زندی , شاهپور (1383). بررسی رابطه بین خلاقیت, انگیزه پیشرفت و عملکرد دانشجو معلمان شاغل به تحصیل در مرکز آموزش عالی فرهنگیان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, دانشگاه آزاد اسلامی اهواز: پایان نامه کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی

سیاسی , علی اکبر (1371) . نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی , تهران: انتشارات دانشگاه تهران

سیف , علی اکبر (1371) . روانشناسی یادگیری و آموزشی , تهران : انتشارات آگاه

قشلاقی , محمد(1372) . روانشناسی یادگیری , تهران : انتشارات مانی

ل . مان , نرمان (1381) . اصول روانشناسی ( محمود ساعتچی , مترجم) , تهران : انتشارات امیرکبیر

میکائیلی, نیلوفر (1377). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزه پیشرفت فرزندان دختر آنها و بررسی رابطه انگیزه پیشرفت این دختران با پیشرفت تحصیلی آنها در شهر اهواز , دانشگاه آزاد اسلامی اهواز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

همراهی , سیمین (1383). رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت و خود پنداره دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان امیدیه, دانشگاه آزاد اسلامی اهواز: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر, بررسی رابطه انگیزه پیشرفت , سطح مواد, شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 85ـ84 می باشد. پژوهشی از نوع توصیفی ـ همبستگی , که 70 نفر از دانش آموزان پسر و 70 نفر از پدران این دانش آموزان که همگی به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس معدل سال گذشته در دو گروه A‌و B‌ جای داده شده, مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل: مقیاس انگیزه پیشرفت پرسشنامه توصیف خود گیزلی برای سنجش انگیزه پیشرفت دانش آموزان , پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)‌ برای سنجش انگیزه پیشرفت پدرها و پرسشنامه مشخصات پدر برای بررسی ویژگی ها و نگرشهای پدر راجع به پیشرفت فرزندان         می باشد. جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در این پژوهش , برای کلیه فرضیه ها سطح معناداری 01/0 تعیین شده است که تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد

1)  بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی محاسبه شده برای گروه اول 765/0 و گروه دوم 639/0               می باشد)

2)  بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی اش رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 805/0 و گروه دوم 658/0)

3)  بین انگیزه پیشرفت پدر و عملکرد تحصیلی پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 399/0 و گروه دوم 415/0)

4)  بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 745/0 و گروه دوم 461/0)

5)  بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 745/0 و برای گروه دوم 461/0 )

6)      بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه مثبت معنادار وجود دارد (ضریب همبستگی برای گروه اول 613/0 و گروه دوم 548/0)

مقدمه

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می‌دهد . از این رو بیش از محیط‌های دیگر اجتماعی در رشد و تکامل فرد تأثیر دارد و کودک بیش از آن‌که از اوضاع خارجی متأثر شود تحت تأثیر خانواده قرار می‌گیرد ( شعاری نژاد , 73) . اثرات و نفوذ خانواده در رشد کودک و نوجوان بی‌شمار است. خویشتن پنداری و احساس ارزشمندی نوجوان , از نگرشهای اعضای خانواده خصوصاً پدر و مادر نسبت به او شکل می‌گیرد. هرگاه والدین در هر یک از مراحل رشد به کودک مسئولیت در خور توانش بدهند به تدریج درباره خود به عنوان یک فرد قابل اعتماد و شایسته می‌اندیشد . اگر والدین صادقانه به او محبت کنند او دوست داشتن دیگران و مورد علاقه دیگران بودن را یاد می‌گیرد و بالاخره اگر والدین از اعتماد او نسبت به استقلال یافتن جلوگیری نکنند, او قادر خواهد بود در خلال دوره نوجوانی به درجه و میزان لازم از آزادی دست یابد و به تدریج خود را از آن وابستگی کودکانه رها سازد ( نوابی نژاد , 80). شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده , نقش به سزایی در رفتار تحصیلی و پیشرفت کودک و نوجوان دارد , بنابراین بررسی عوامل موجود در محیط خانواده و تأکید بر فضای حاکم بر خانواده به عنوان یکی از عوامل مهم و قطعی و نیز تعیین کننده در عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان مورد توجه بسیاری از تحقیقات اجتماعی می‌باشند ( پیوند, 71)

والدین نخستین کسانی هستند که کودک از آنها منشا می‌گیرد و با آنها در تماس است. اینان عاملان تربیت‌اند و عالی‌ترین نقش را در زمینه پرورش و رشد شخصیت او ایفا می‌کنند. دامان پدر و مادر نخستین مدرسه کودک است که شخصیت کودک در آن رنگ می‌گیرد. کودک در اثر محبت شورانگیزی که در خانواده از پدر و مادر می‌بیند می‌کوشد تا هر چه بیشتر خود را با آنها تطبیق دهد . اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی  مسئله‌ای غیر قابل تردید است ( قائمی و امیری , 68)

کامراد[1] و رابینسن [2] (1986) نقش والدین را در به وجود آوردن و توسعه رشد شناختی , عاطفی و اجتماعی در بچه‌ها و همین‌طور ایجاد انگیزه برای پیشرفت در آنها را مورد بررسی قرار دادند . نتایج حاصله نشان می‌دهد که والدین در استعداد بخشیدن به فرزندانشان در رابطه با شناخت , انگیزش , تشویق , پشتکار و تجربیات عاطفی مؤثر هستند

بیان مسئله پژوهش  

پژوهش‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که افراد دارای انگیزه‌ی پیشرفت زیاد در انجام کارها و ازجمله یادگیری , بر افرادی که از این انگیزه بی‌بهره‌اند, پیشی می‌گیرند. انگیزش پیشرفت را می‌توان در بزرگسالی بهبود بخشید. هنگامی‌که افراد در رابطه با اهمیت انجام دادن کارهای مهم و درباره موقعیت آینده افراد موفق و درباره راههای رسیدن به هدف آگاهی داده می‌شوند,پیشرفت بیشتری از خود نشان می‌دهند (فرجی,1375)

از همین جا روشن می‌گردد که نیاز به پیشرفت برای دانش‌آموزان از ارزش بالایی برخوردار است , به این جهت در برنامه‌های درسی باید از این عامل         تربیتی حداکثر بهره‌گیری را نمود . معلمان و والدین هر چه بیشتر با فنون          تربیتی و روانشناسی آشنایی پیدا کند آسان‌تر و بهتر می‌توانند نیاز به پیشرفت را آموزش دهند. در واقع تلاش برای افزایش انگیزه پیشرفت در سطح دانش‌آموزان , نخستین گام برای اجرای درسهای روانی تربیتی و هدف نهایی آموزش و پرورش در مدارس است (پارسا , 1376)

با توجه به مطالب مطرح شده, محقق در پی بررسی این موضوع است که آیا در جامعه آماری مورد پژوهش که شامل تمام دانش آموزان پسر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان شوشتر می باشد, بین انگیزه پیشرفت, سطح مواد, شغل و وضع اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات پژوهش :

1) آیا انگیزه پیشرفت پدر بر انگیزه پیشرفت پسر تأثیرگذار هست یا خیر؟

2) آیا انگیزه پیشرفت پسر بر عملکرد تحصیلی‌اش تأثیرگذار هست یا خیر؟

3) آیا انگیزه پیشرفت پدر بر عملکرد تحصیلی پسر تأثیرگذار هست یا خیر؟

4) آیا بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر رابطه وجود دارد؟

5) آیا بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر رابطه وجود دارد؟

6) آیا بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد؟

 

 

فرضیه‌های پژوهشی

فرضیه1) بین انگیزه پیشرفت پدر و انگیزه پیشرفت پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد

فرضیه2) بین انگیزه پیشرفت پسر و عملکرد تحصیلی آنها رابطه مثبت معنادار وجود دارد

فرضیه3) بین انگیزه پیشرفت پدر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر رابطه مثبت معنادار وجود دارد

فرضیه4)  بین انگیزه پیشرفت پسر و سطح سواد پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد

فرضیه5)  بین انگیزه پیشرفت پسر و شغل پدر رابطه مثبت معنادار وجود دارد

فرضیه6) بین انگیزه پیشرفت پسر و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه مثبت معنادار وجود دارد

 اهمیت موضوع   

انگیزه پیشرفت , برنامه‌ریزی و کوشش در راه حد تعالی و کمال است. تحقیقات نشان می‌دهند که انگیزه پیشرفت در ارزشهای حاکم بر جامعه بازتاب می‌یابد و این ارزشها با عواملی همچون رشد اقتصادی , ساختار سیاسی و الگوهای فرهنگی ارتباط می‌یابند

مک کللند[3] با بررسی علل صعود و سقوط تمدنهای باستانی و الگوهای رشد اقتصادی آنها به این نتیجه رسید که تفاوت در سطح و میزان انگیزه پیشرفت از عوامل بسیار مؤثر در الگوهای رشد و افت بوده است

مک‌کللند بین رشد اقتصادی تمدن یونان باستان و همین‌طور میان رشد اقتصادی در زمانهای جدیدتر در کشورهای مختلف و انگیزه پیشرفت ارتباط قوی پیدا کرد. به عبارت دیگر, جوامعی که در دوره‌ای از زمان انگیزه پیشرفت در مردم آنها زیاد بوده است, تمدن آنها اوج داشته است و جوامعی که انگیزه پیشرفت در مردم آنها کم بوده است, دچار انحطاط شده اند و یا اوجی نداشته‌اند. با توجه به اهمیت انگیزه پیشرفت باید در جستجوی راههایی برای افزایش آن در بین افراد جامعه بود. اهمیت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولین جایگاه اجتماعی و مهم‌ترین عامل تعیین کننده رفتار کودک بر کمتر کسی پوشیده است

لذا لازم است والدین به عنوان مهم‌ترین اعضای این نهاد که در تماس دائم با کودک هستند و دنیای او را می‌سازند از روشهای پرورش کودک اطلاع کافی داشته باشند. از طرف دیگر انگیزه پیشرفت قادر است دانش‌آموزان را برای درس خواندن برانگیزاند. تحقیقات مک‌کللند و همکارانش نشان داد که انگیزه پیشرفت می‌تواند یادگیری را تسهیل کند. افرادی که انگیزه پیشرفت زیادی داشته ‌اند با کوشش و جدیت بیشتری به تحصیل پرداخته‌اند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل افت تحصیلی را ناشی از کمبود انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دانست

یکی از مهمترین اهداف آموزشی و پرورشی یک کشور , باید این باشد که با انسجام طرحهای پژوهشی, انگیزه پیشرفت را در محصلین مورد بررسی قرار دهد و آن‌ را ایجاد کند و به جهت مناسب سوق دهد

اهمیت موضوع تحقیق از همین جا روشن می‌شود . با توجه به نقش و اهمیت انگیزه پیشرفت در سرنوشت فرد و جامعه و با توجه به نقش مؤثر و مهم والدین در افزایش یا کاهش انگیزه پیشرفت انجام تحقیق ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان به والدین گفت از چه روش‌هایی برای تربیت فرزندانشان بهره ببرند که فرزندانی با انگیزه پیشرفت زیاد پرورش دهند

 اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش عبارتست از بررسی رابطه انگیزه پیشرفت, سطح سواد , شغل و وضعیت اقتصادی پدر با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر

با توجه به این که این پژوهش در سال تحصیلی 85 – 84 در سطح هنرستانهای فنی و حرفه‌ای پسرانه شهرستان شوشتر انجام گرفته است , اهداف خاص این پژوهش عبارتند از

1) بررسی رابطه انگیزه پیشرفت پدر با انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پسر رشته کامپیوتر هنرستانهای فنی و حرفه‌ای شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 85 –

2) بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پسر رشته کامپیوتر هنرستانهای فنی‌ و حرفه‌ای شهرستان شوشتر با عملکرد تحصیلی‌شان

3) بررسی رابطه انگیزه پیشرفت پدر با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر رشته‌ کامپیوتر هنرستانهای فنی و حرفه‌ای شوشتر

4) بررسی رابطه انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پسر رشته‌ کامپیوتر هنرستانهای فنی و حرفه‌ای شهرستان شوشتر با سطح سواد , شغل و میزان درآمد پدرشان

تعاریف

الف) تعاریف مفهومی

- انگیزش :‌ ( انگیزش به حالتهای درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می‌شود اشاره می‌کند) )مورگان[4] و همکاران , 1984)

 به طور کلی , انگیزش را می‌توان به عنوان نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. ( انگیزش را به عنوان موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده‌اند , و در این مقایسه , جهت و نیرو مفاهیم عمده انگیزش هستند)  (گیج و 1984)[5]

ـ انگیزه : انگیزه اصطلاحی است که غالباً با انگیزش مترادف است . با این حال می‌توان انگیزه را دقیق‌تر از انگیزش , به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معین می‌شود , تعریف کرد. ( راسل , 1971)

ـ انگیزه پیشرفت : انگیزه پیشرفت در بر گیرنده الگویی از برنامه‌ریزی , اعمال و احساسهایی است که با تلاش برای دست یابی به نوعی برتری مرتبط می‌باشد. انگیزه پیشرفت لزوماً چیزی مثل تکاپو برای موفقیت‌های قابل مشاهده مانند کسب نمره‌های بالا در آزمون , جایگاه‌ها و مقامهای جامعه پسند و یا درآمد بالا نیست . این نگرش نسبت به پیشرفت است که اهمیت دارد نه موفقیت به خودی خود       ( بال , 1977 – ترجمه مسدود ,1373)[6]

اتکینسون[7] و مک‌کللند معتقدند که انگیزه پیشرفت , جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی می‌باشد (ریو, 1995 – ترجمه سید محمدی, 1376)[8]

کورمن[9](1977) انگیزه پیشرفت را عبارت از آرزو یا تمایل خود برای پیشی گرفتن و یک رفتار ویژه می‌داند که آن رفتار ویژه به صورت ملاک یا معیار درآمده است (کورمن,1977 – ترجمه شکرکن,1370)

به اعتقاد رابینز[10] (1993), انگیزه پیشرفت عبارت است از گرایش برای پیشی گرفتن از دیگران و تلاش برای دست‌یابی به موفقیت وپیشرفت باتوجه به ملاکهای شخصی

ب ) تعاریف عملیاتی

- انگیزه پیشرفت پدر : نمره‌ای که پدر دانش‌آموز از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس[11] به‌دست می‌آورد که هرچه نمره وی در این آزمون بیشتر باشد,بیانگر انگیزه پیشرفت بیشتر است

- انگیزه پیشرفت پسر : عبارت است از نمره‌ای که دانش‌آموز در آزمون توصیف خود گیزلی[12] کسب می‌کند, و شاخصی است برای اندازه گیری میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموز

- دانش‌آموزان : محصلین پسر پایه دوم و سوم رشته کامپیوتر در هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 85 –

- عملکرد تحصیلی : منظور, معدل سال گذشته دانش‌آموزان است

- شغل پدر : تصدی شغلی دولتی یا خصوصی از طرف پدر که هم منبع درآمد برای خانواده است و هم باعث پایگاه اجتماعی برتر برای خانواده است که دارای مراتب ذیل می‌باشد

1ـ کارگر, کشاورز, دامدار        2ـ کارمند و فرهنگی       3ـ نظامی

4ـ شغل آزاد                    5ـ مستمری بگیر, بازنشسته, بیکار

تحصیلات پدر : معیار سنجش سطح سواد , نوع مدرک تحصیلی است که پدر احراز نموده و به موارد زیر درجه بندی می‌شود

1ـ ابتدایی   2ـ‌راهنمایی      3ـ دیپلم    4ـ فوق دیپلم       5ـ لیسانس و بالاتر

- شرایط اقتصادی خانواده : همان در‌آمد خانواده است که عبارت است از وجه نقد و یا هر کالای قابل تبدیل به پول که در یک ماه توسط خانواده , حاصل می‌شود

- دانش آموزان گروه اول (A) : شامل 35 نفر از دانش‌آموزانی است که معدل سال گذشته آنها بالاتر از 15 می‌باشد

- دانش آموزان گروه دوم (B) : شامل 35 نفر از دانش‌آموزانی است که معدل سال گذشته آنها کمتر از 14 می‌باشد

انگیزش رفتار

در این فصل در باب یکی از مباحث روانشناسی که اغلب به آن ( دینامیک رفتار)[13] گفته می‌شود بحث خواهیم کرد . اصطلاح دینامیک از علم فیزیک گرفته شده و منظور از آن , انرژی یا نیرویی است که باعث ایجاد حرکت در اجسام می‌شود. دلیل به کار بردن این اصطلاح برای ( انگیزش رفتار)[14] آنست که انگیزش رفتار نیز باعث حرکت موجود زنده می‌شود

انگیزه‌ها را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود

1انگیزه‌های فیزیولوژیک یا اولیه

2انگیزه‌های شخصی ـ اجتماعی[15] یا ثانویه

انگیزه‌ها یا سایقهای فیزیولوژیک آنهایی هستند که نیازهای زیستی موجود زنده را برطرف می‌کنند و هدف آنها اینست که موجودیت ارگانیسم به خطر نیفتد. مهمترین این انگیزه‌ها عبارتند از : گرسنگی , تشنگی , جنسی , مادری , درد و خواب . به جز انگیزه‌های ارثی , انگیزه‌های دیگری وجود دارند که بیشتر ما آنها را در طی زندگی خود و از طریق تجربه‌های فردی با مردم دیگر , کسب می‌کنیم. غالباً این انگیزه‌ها را به واسطه وجود ریشه شخصی و اجتماعی , انگیزه‌های        ( شخصی – اجتماعی ) می‌نامند

بعضی از انگیزه‌های شخصی – اجتماعی , در همه آدمیان یکسان یا تقریباً یکسان می‌باشند. مثلاً انگیزه معروف به گروه‌جویی یا احتیاج به پیوستگی

با این وجود , بسیاری از انگیزه‌های آدمی بیش از آن که عمومی باشند , به گروه فرهنگی خاصی محدود می‌شوند. مثلاً در جامعه آمریکایی , بیشتر مردم میل شدیدی نسبت به ادعای حق خود , رسیدن به هدف و شناخته شدن به اشکال مختلف دارند. این میل شدید که به آن ( انگیزش پیشرفت[16]  , خودنمایی یا تصاحب) گفته می‌شود. در رهبری و فعالیت‌های رقابت آمیز دیده می‌شود به علاوه ممکن است این انگیزه از نوع آموزش دوران کودکی جامعه آمریکایی ریشه گرفته باشد. از طرف دیگر, انگیزه تحصیل یا پیشرفت در بعضی از جوامع دیده نمی‌شود . مثلاً بین افراد قبیله (آراپش)[17] در گینه نو خودنمایی نادر است و اگر در کسی دیده شود او را نابهنجار می‌دانند

غالباً وقتی تاریخ زندگی یک فرد را بررسی می‌کنیم , فعالیتهای مختلف او دارای یک آهنگ مشترک هستند و انگیزه‌ آنها یکی است . گاهی این انگیزه فقط آرزوی کسب استقلال است و گاهی نیز آرزوی کسب قدرت در این امر دخالت دارد. چون تاریخ زندگی هر فرد با افراد دیگر متفاوت است, از این رو می توان نتیجه گرفت که در دوران کودکی آنها یک انگیزه نیرومند از طریق تأثیر برخوردهای اجتماعی , به وجود می‌آید

حال هرچه فرد بزرگتر شود فعالیتهایی که در ارضای انگیزه‌های اصلی او مؤثر هستند , ادامه می‌یابند. و آن دسته از فعالیتهای فرد که در این مورد اثری ندارند, یکی پس از دیگری کنار گذاشته می شوند

   با تمام این مسائل , لااقل این مطلب روشن است که اگر فرد دارای انگیزه‌های نیرومندی مثل آرزوی شناخته شدن باشد , این انگیزه‌ها مثل ریشه‌ای در تمام فعالیتهای او وجود دارد

نظریه‌های انگیزش

1Chamrad

2.Rabin son

[3]. Mccle lland

 Morgan,A.H  [4]

Gaij

Ball,T.M  

1J.W.Atkinson,(1964)

Reeve [8]

Korman [9]

Robins [10]

Achievement Motivation Test AMT [11]

Chiselli [12]

[13].  Dynamics of Behavior

[14] .Motivation of Behavior

[15]  .personal – social motives

[16] . Achievement

[17] .Arapesh

لینک کمکی