فایل word مقاله بررس? آثاری از معماری مجتمع های فرهنگ? قرن ب?ستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررس? آثاری از معماری مجتمع های فرهنگ? قرن ب?ستم :

چکده:

ک از اساس ترن و مهم ترن جنبه های پشرفت در هر جامعه, سطح آگاه و آشنا مردم آن جامعه م باشد. در ان راستا ک از اهداف اجاد مجموعه فرهنگ, اطع رسان همگان و آشنا نمودن عموم با مقوله فرهنگ در جامعه م باشد. آرامش و استراحت جسم و جان برای انسان بسار ضروری است, البته ان حداقل رسدگ به انسانها است, در ان راستا ترتب و شکوفا اندشه ها و استعداد ها جاگاه وژه ای دارد, از ان روست که مجموعه های فرهنگ به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محل برای تغذه روان شهروندان در محط هنری و همچنن توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگ افراد و شناساندن ابعاد گوناگون زندگ بنا م شوند.
ان گزارش در ابتدا با اشاره نمودن به تعرف فرهنگ و رابطه فرهنگ و معماری م پردازد. سپس نمونه های موردی از بناها و مجموعه های فرهنگ را عنوان م کند تا بتوان با استفاده از تحلل نمونه های موردی حداقل به درک جامع در مورد چگونگ طراح مجتمع های فرهنگ دست افت.

واژگان کلدی : مجموعه فرهنگ , فرهنگ و معماری, آثارفرهنگ , فراغت

-1 مقدمه

پژوهش حاضر در راستای خلق رابطه ای تنگاتنگ مان گروه های مختلف مردم و مجموعه های فرهنگ و هنری در صدد ارائه راهکارها جهت برقراری ان رابطه از طرق مطرح کردن مباحث همچون نمونه های موردی معماری مجموعه های و نقش مجموعه های فرهنگ و هنری در برقراری ارتباط مردم با مقوله فرهنگ و هنر و به تبع آن حضورپذری بشتر مردم در فضاهای فرهنگ که در حققت موجب همبستگ فرهنگ و اجتماع در جامعه م شود را دنبال م کند.

-2 تعرف فرهنگ

فرهنگ , واژهای است درباره شوه زندگ مردم؛ به معن روش که مردم کارها را انجام مدهند. گروههای متفاوت مردم ممکن است که فرهنگهای متفاوت داشته باشند. فرهنگ به وسله آموزش, به نسل بعدی منتقل مشود؛ در حال که ژنتک به وسله وراثت منتقل مشود . هر منطقه از هر کشوری متواند فرهنگ متفاوت با دگر مناطق آن کشور داشته باشد.

1

ادوارد تالور (1917-1832), فرهنگ را مجموعه پچدهای از دانش ها, باورها, هنرها, قوانن, اخقات, عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه خوش فرامگرد تعرف مکند.

-3رابطه فرهنگ و معماری

فرهنگ را در تعرف کل م توان محصول تشهای متفاوت انسان در راه خلق و آفرنش دانست که از آزادی عمل واراده او سرچشمه مگرد . مجموعه آداب, عقاد, باورها و سنن ک جامعه که عمدتاً از دورن منبعث شده و در بدو امر نز درون را تحت تاثر قرار م دهند, فرهنگ را به وجود م آورند . گراش اساس کمال طلب پاه رز شالوده فرهنگهاست. کمال طلب زر بنای جهان بن فرهنگ را ساخته و مبان فکری و نظری آن را تنظم مکند. و ان مبان به نوبه خود اقدام به اراه کالبدها و قوالب در عرصه جوامع م نماند که نمودی از آن زر ساختها به شمار م آند. ادبات, هنر, مذاهب, عرف , سنت و ; از جمله مجاری تبلور افتن روح فرهنگ ک جامعه م باشد و از ان مان روی صحبت ما هنر و در مان ارکان هفت گانه آن تکه برمعماری به عنوان ک از عمده ترن محورها که درعن بر آوردن ناز انسان به سر پناه و محط مصنوع , رابطه ای تنگاتنگ با فرهنگ برقرار م سازد, مباشد.

معماری به عنوان ک پدده اجتماع از فرهنگ نشأت گرفته و بر آن تاثر مگذارد و آنهای است از اندشههای انسان در رابطه با فضا, زبا شناس, و فرهنگ. به همن سبب سبک معماری هر دوره انعکاس از فرهنگ و هنر آن محسوب م شود و با دگرگون هائ که در سار عرصه های زندگ و هنر به وقوع مپوندد, متناسب است و هر سبک جدد معماری بر اصول , روشها و سنتهای سبک پشن استوار است , به همن خاطر بن سبکهای گوناگون معماری رابطهای استوار وجود دارد و مرزبندی بن آنها دشوار به نظر مرسد .

نقاط عطف در مسر فرهنگ و خقت از مهمترن عوامل پداش و مکاتب متفاوت معماری مباشند . هر تمدن و فرهنگ جددی از نقطهای شروع مشود که تمدن و فرهنگ قبل به بن بست رسده و ا با بحران مواجه شده باشد , ول مسر آن در ادامه و تکامل مسر قبل و تارخ خود م باشد و صرفاً در مقاطع به بازسازی ساختار خود م پردازد . بنابران با توجه به تاثر مستقم فرهنگ در معماری, طبع است که تغرات فرهنگ باعث دگرگون در مبان و مفاهم موثر در پداش معماری مشود و در نتجه آن, اندشههای متفاوت معماری به وجود م آد که تعن کننده شوههای تعامل بن مفاهم

نظری و فرهنگ به طور عام و مفاهم نظری و فضای معماری به طور خاص مشود.
مردم هر دوره به زبان خاص آن دوره صبحت مکنند و معماری را نز به همان زبان مفهمند . زبان عصری زبان زندهای است که از زندگ, مسائل روز جامعه و تکنولوژی و علم روز تغذه م کند. اگر حضور معماری در زندگ و مسائل ک عصر کمرنگ شود, ان فقر حضور به زبان و فرهنگ هم منتقل مشود و اگر زبان و فرهنگ از حضور معماری ته شود, نه تنها راه ورود به معماری آنده, بلکه حت راه ادراک معماری گذشته مسدود مگردد. برای رجوع به معماری گذشته و برای ورود به معماری آنده باد از درون معماری حال گذر کرد.

-4تحلل نمونه های موردی مجموعه های فرهنگ:

:1-4مجموعه فرهنگ تجبائو
مجموعه فرهنگ jean marie tjibaouدر اقانوس شمال در شبه جزره newcaledoniaک مستعمره فرانسه و پاتخت نوماا قرار گرفته است . ان مجموعه بر خواسته ازتوجه به گاهان بوم و کلبه ها که به وسله مردم بوم کاناک ساخته شده بود,توسط معمار اتالا –رنزوپانو-در سال 1993طراح شده است و به عنوان تجلل از فرهنگ مردم کاناک و از اد بردن خاطره استعمار فرانسه ساخته شد.

2

شکل :1 مجموعه فرهنگ تجبائو

مجموعه که سات عظم را به خود اختصاص داده است به jeam marie tjibaouرهبر ساس مردم کاناک که در جنگ برای استقل داخل new caledoniaدر سال 1989 کشته شد ,اهدا شده است و به همن اسم نامگذاری شده است. اده ان بود که به جای اجاد ک باز سازی تارخ ا ک دهکده تکراری ساده با منعکس کردن فرهنگ بوم و سمبل های قدم که به هر حال هر کدام زمان خل بشتر زنده بودند به توسعه فرهنگ کاناک بپردازند و به تارخ محط و باورهای کاناک احترام بگذارند.

مجموعه فرهنگ ت ج بائو از منحنهای قفس مانند که از چوب درختان کاج و صنوبر ساخته شده است . مرکز فرهنگ برای نماش دادن و فعالت های مختلف روز مره در صدد تامن موضمعات بر طبق فرهنگ مردم کاناک طراح شده است و رشه های فرهنگ آن ها را حفظ کرده است و در طراح ساختمان , از باورها و اعتقادات فرهنگ مردم کاناک و همچنن چشم انداز زبای شبه جزره الهام گرفته شده است در کل آب و هوا در نو کالدونا به طور قابل توجه گرم و مرطوب است ,بنابران ک از محظات اصل برای مجموعه به

وجود آوردن ک سستم خنک کننده انفعال کاراو موثر است.
سستم تهوه ی انفعال ک از روش های اصل خنک کردن و تهوه در مجموعه tjibaouاست .مجموعه از 10 خانه انتزاع چوب با ساز ها و عملکردهای متفاوت تشکل شده است که رنزو پانوبرای آنها عنوان caseرا پشنهاد کرده است. انcaseها به منظور تجلل و اداوری فرهنگ بوم مردم کاناک ساخته شده اند و در ک انهنای مم در طول شبه جزره به منظور تهوه ی ماکزمم روی ک تپه جای گرفته اند ,جا که بشترن باد است .نما به سوی باد جنوب غالب است. در ان مجموعه از المان های طبع مشخص از قبل باد ,نور,آب,و پوشش گاه استفاده م شود.

3

مسابقه طراح

برای دادن طرح مرکز فرهنگ نوکالدنا , مسابقه ای بن الملل با شرکت گروه از معماران و تعدادی از داوران ترتب داده شدو تعداد زادی از معماران جرات کردند با تاثر گرفتن از ناکان و تحرف تکنولوژی طرح دهند . آنها هم چنن مفاهم غر عمل و انتزاع را با شوه های جدد به کار بردند . اما طراحان ساختمان ک شرکت معمول که بشتر با ان موضوعات هم فکر بودند بر خف معماران و طراحان دگر با موضوعات به صورت جدی و فوق العاده عادی بر خورد کردند و ان فکرقبل از ان به نظر طراحان دگر نرسده بود.

ان اده انعکاس فرهنگ باستان است . فضا ها مدور در پن وجود دارد که حوزه اعظم فضاهاست و اطراف هر کدام از ان هسته ها محصور شده است.

لینک کمکی