فایل word بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سامت :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است که شاخص معیارهای تصمیم گیری در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت را بررسی و تحلیل کند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت کنندگان پژوهش شامل 30 نفر از اعضای نظام سلامت در سطوح مختلف هستند. به دلیل کیفی بودن پژوهش پس از کدگذاری های جواب های داده شده و استفاده از روش های آماری نتایج دسته بندی گردیده است. یافته ها اعلام می دارد در اغلب مواقع ( 50 - 70 درصد) بحران ها اثر زیادی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت می گذارد که باید مقدار تأثیرگذاری این نقص را با اطلاع از آیین نامه ها و شیوه ی عملکرد در بحران ها به حداقل میزان کاهش داد.

لینک کمکی