فایل word بررسی شاخص های بی تفاوتی سازمانی در بین سرمایه های استراتژیک سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شاخص های بی تفاوتی سازمانی در بین سرمایه های استراتژیک سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش, وزن و تأثیر گذاری شاخص های بی تفاوتی بر کارکنان (مطالعه موردی سازمان بیمه اجتماعی) صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان بیمه اجتماعی در شهر تهران می باشند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 5780 . نفر از کارکنان سازمان بیمه اجتماعی است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود , جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق , تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین بی تفاوتی سازمانی و ساختار سازمانی , فرهنگ سازمانی و مدیریت و رهبری رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد. همچنین بین بی تفاوتی و فرسودگی شغلی, ارتباطات , بوروکراسی و شفافیت رابطه معنا داری و جود دارد. از طرفی بین بی تفاوتی سازمانی و خط مشی, ثبات مدیریتی ,نقش مدیریت و سبک های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت بین بی تفاوتی سازمانی و همسویی اهداف,تعهد سازمانی,اعتماد سازمانی و کدهای اخلاقی رابطه معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی