فایل word بررسی شرایط لازم در بکارگیری سیستم ازلاعات استراتژیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شرایط لازم در بکارگیری سیستم ازلاعات استراتژیک :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ضرورت وجود سیستمهای اطلاعاتی برای هرسازمان امری اجتناب ناپذیراست اما به درستی سازمانهای کمی وجود دارند که ازسرمایه گذاری در زمینه سیستمهای اطلاعاتی رضایت کامل داشته باشند و یکی از مهمترین دلایل آن راعدم وجود یک دیدگاه استراتژیک می توان نام برد. هدف از مطرح کردن سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک همسو کردن اهداف توسعه سیستمهای اطلاعات با اهداف کسب و کار است و اولین قدم دربرنامه ریزی این مهم, ساختن سیستمهای اطلاعاتی متناسب است. سیستمهای اطلاعات بعنوان یک ابزار و سلاح استراتژیک اصلی در بسیاری از سازمانها تلقی می شوند. این مزیت رقابتی نتیجه تشخیص فرصت ها و به دنبال آن اجرای موثر و سریع تکنولوژیهای اطلاعاتی برای بهره جویی از آنهاست. درتحقیق حاضر رابطه میان متغیرهای تحقیق شامل میزان شناخت, نحوه استفاده و درک مدیران و افراد سازمان نسبت به مزایای فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی و استفاده از این سیستمها با توجه به وابستگی آنها به فعالیتهای سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر و نقش آنها در برنامه ریزی های سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که درسازمان مورد مطالعه و اکثر سازمانهای مشابه, میزان شناخت و اهمیت مدیران نسبت به مزایای فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و استفاده آنها در فرایندهای کاری درسطح پایینی قرار دارد. با استفاده از آمایش انجام شده فرضیات مطرح شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که با ارائه راهکارهای اساسی نظیر استفاده از سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک با رویکرد یکپارچه سازی و مدیریت هدفمند فرایندهای کاری, می توان بهبود قابل ملاحظه ای در برنامه ریزی ها و افزایش بهره وری در سازمان ایجاد نمود.

لینک کمکی