فایل word بررسی شکاف دیجیتال موجود بین معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه آستارا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شکاف دیجیتال موجود بین معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه آستارا :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتال بین معلمان و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس شهرستان آستارا از نظر میزان در اختیار داشتن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین میزان استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان و دانشآموزان مدارس دخترانه شهرستان آستار است که تعداد 92 معلم و 432 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه میزان در اختیار داشتن تجهیزات معلمان بیش از دانش آموزان است ولی این اختلاف معنادار نیست. همچنین بین میزان استفاده معلمان و دانش آموزان از مختلف از نظر میزان در اختیار داشتن تجهیزات و میزان استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی وجود ندارد. نتیجه پژوهش نیز نشان داد که شکاف دیجیتال بین معلمان و دانش آموزان وجود دارد که برای رفع و کاهش این شکاف بایدساختار, سازمان و روش های آموزشی در کشور تغییر نماید.

لینک کمکی