فایل word بررسی میزان ارتباط بین سرمایه فکری و پاسخ گویی اجتماعی سازمانی مطالعه موردی(بانک های خصوصی و دولتی شهرستان بیجار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان ارتباط بین سرمایه فکری و پاسخ گویی اجتماعی سازمانی مطالعه موردی(بانک های خصوصی و دولتی شهرستان بیجار) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سال های اخیر باحرکت به سمت اقتصاد دانشی ,سازمانهای مختلف , پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و رمایه ی دانشی خبر از ایجاد نوعی جدید از سازمان ها می دهد که در آنها به جای استفاده از قدرت زور بازو , قدرت ذهن حاکمیت دارد ,سازمانهایی که در آنها ,ارزشمندترین دارائی ,سرمایه ی فکری می باشد.لذا پژوهش پیش رو, ذیل مفاهیم دانش (سرمایه فکری) و پاسخ گویی اجتماعی سازمانی به ترتیب طبق مدل های بونتیس 2001 و کیومرث احمدی 1391 و با هدف بررسی رابطه بین آن ها در شعب بانکی انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک های شهر بیجار که در سال 1392 برابر 40 شعبه با 400 کارمند بوده که بر اساس فرمول کوکران 199 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید .این مطالعه توصیفی- همبستگی از لحاظ شیوه گردآوری داده ها پیمایشی و مقطعی و از منظر هدف کاربردی می باشد. ابزار پژوهش, شامل پرسش نامه های سرمایه فکری بنتیس و پا گویی اجتماعی سازمانی کیومرث احمدی است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 918 و 909 محاسبه گردید.به منظور بررسی نرمال بودن داده ها و معناداری فرضیه ها به ترتیب از ضریب پیرسون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .داده ها در نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های نهائی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی , ساختاری و ارتباطی) با پاسخگویی اجتماعی سازمانی در شعب بانکی مورد مطالعه است . براساس آزمون رگرسیون بیشترین اثر در میان ابعاد سرمایه فکری مربوط به بعد ساختاری و کمترین آن مربوط به سرمایه انسانی می باشد.

لینک کمکی