فایل word بررسی میزان انحراف دستورالملهای سازمانی و عوامل موثر بر آن (با استفاده از تعمیم قانون اسنل در سازمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان انحراف دستورالملهای سازمانی و عوامل موثر بر آن (با استفاده از تعمیم قانون اسنل در سازمان) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق با عنوان بررسی میزان انحراف دستورالعمل های سازمانی و عوامل مؤثر برآن با استفاده از قانون شکست نور (اسنل) در پائیز 1392 بانجام رسیده است.برای جمع آوری اطلاعات لازم علاوه بر شیوه کتابخانه ای و ابزار و اسناد اطلاعاتی از طریق مشاهده هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف از تحقیق در این زمینه تعمیم شکست نور بعنوان یکی از قوانین مهم فیزیکی در طیف ساختاری و دستوری سازمان است که این کار منتج به شناخت علل و عوامل انحراف دستورات می شود. همانگونه که از دیرباز ,ملموس و قابل مشاهده بوده است فرامین و دستوراتی که از طرف مدیران صادر می گردد با آنچه که در مرحله عملیاتی ,مشاهده می شود,حداقل,تفاوت جزئی نیز دارد و این مسئله تنها ناشی از ضعف مدیریتی نیست بلکه باتوجه به اینکه هر انسانی واجد اداراکات و احساسات متفاوت از دیگری است ,بدیهی است که برداشت و درک افراد هم از دستورات العملها متفاوت خواهد بود و این تفاوت از مدیران عالی تا عملیاتی تحقق پیدا می کند و هرچقدر تفاوت ادراکی و دانش افراد زیادتر باشد انحراف دستور صادره از مسیر اصلی بیشتر خواهد بود پس با این نظر که رابطه بین میزان تفاوت ادراکی افراد و انحراف دستورالعملها مستقیم است در این تحقیق سعی شده است دستورات مدیران را از زمان امر به ابلاغ تا مرحله اجرا را با نقطه پرتو تابش تا مرحله پرتو شکست نور شبیه سازی کنیم و نهایتاً راهکار و پیشنهاداتی جهت مقابله با این رخداد طبیعی ارائه دهیم. البته همانطور که اشاره شد این موضوع کاملاً طبیعی است و نمی توان از رخ دادن آن جلوگیری کرد اما با استفاده از این راهکارها می توان درجه انحرافات را کاهش داد و در اصطلاح فیزیک می توان گفت که زاویه انحراف را کمتر کرد و سازمانها را در رسیدن به اهداف ناب یاری داد.

لینک کمکی