فایل word بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس می باشد. پژوهش حاضر بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات, تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به تعداد 300 نفر و نمونه پژوهش 169 نفر از این جامعه بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب دند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور 0/899 محاسبه گردید که از پایایی برخوردار بوده است. از آزمون T و آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSS جهت بررسی اهمیت و اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که از بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار, سازگاری, انطباق پذیری و رسالت), بعد سازگاری بالاترین امتیاز و اهمیت و بعد درگیر شدن در کار پایین ترین امتیاز و اهمیت را از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دارند و به طور کلی تمامی ابعاد در سطح مطلوبی قرار دارند. از نظر اولویت بندی بعد سازگاری, رسالت, انطباق پذیری و درگیر شدن در کار به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند. نتیجه گیری می شود که ابعاد فرهنگ سازمانی در هر سازمانی دارای اهمیت متفاوتی می باشند.

لینک کمکی