فایل word بررسی میزان تاثیر پذیری فرایندهای مدیریت دانش بر خلاقیت مدیران مدارس متوسط استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان تاثیر پذیری فرایندهای مدیریت دانش بر خلاقیت مدیران مدارس متوسط استان مازندران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیرپذیری فرایندهای مدیریت دانش بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه استان مازندران انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه استان مازندران که شامل 617 نفر می باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس, تعداد 238 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون با 23 سؤال و نیز پرسشنامه رندسیپ که حاوی 50 سؤال می باشد که توسط مدیران پاسخ داده شد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه ها به ترتیب 0/84 و 0/75 محاسبه شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان پنج متغیر برداشت, پالایش, کاربرد, اشاعه دانش, متغیر سازماندهی دانش تاثیر مستقیم و بیشترین سهم را در خلاقیت مدیران دارد. و بین پالایش دانش و خلاقیت مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی