فایل word بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر راهبردهای رهبری هزینه (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنیوحرفه ای استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر راهبردهای رهبری هزینه (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنیوحرفه ای استان تهران) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در گام نخست پس از انتخاب مدل مناسب و تعیین شاخص های موثر در عملکرد رقابت پذیری و ابعاد سرمایه انسانی برای اولویت بندی و تعیین وزن شاخص ها, پرسشنامه ای بین 14 نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. سپس تحت پرسشنامه دیگری, شاخص های مذکور توسط 17 نفر از کارشناسان آموزشگاه های سطح تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه ای با 22 سوال در زمینه سرمایه انسانی و ابعاد آن مورد تأیید واقع شد. بررسی روابط متغیرها از طریق آزمون دوجمله ای و t تک نمونه ای نشان می دهد که سرمایه انسانی و کلیه مؤلفه های آن قبیل مشارکت کارکنان در تصمیم گیری, برنامه های کمک به کارکنان, بهبود کمیته های مشاوره به کارکنان, بهبود فرصت های پیشرفت شخصیت و شغلی, بهبود ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت منابع انسانی, بهبود امنیت شغلی و آموزش بر رهبری هزینه در موسسات آموزشی فنی و حرفه ای تأثیر دارد.

لینک کمکی