فایل word بررسی میزان دینداری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خوروبیابانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان دینداری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خوروبیابانک :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان دینداری دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان خوروبیابانک وباروش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی انجام شد. ابعاد دینداری بر اساس مدل گلاک و استارک در پنج بعد دانشی, اعتقادی, مناسکی ,عاطفی و پیامدی در نظرگرفته شده و ابزار پژوهش به صورت پرسشنامه که مبتنی بر این شاخصها و براساس آموزه های اسلام توسط محقق ساخته شد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ی بوده, و جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه های دوم و سوم دوره متوسطه شهرستان خوبر یابانک به تعداد کل 400 نفر بودندکه از آن تعداد, با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران , 196 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه میزان دینداری دانش آموزان متوسطه درشهرستان خوروبیابانک درکل بیشتر از حد متوسط بوده ودرهر کدام از ابعاد اعتقادی, عاطفی, مناسکی, پیامدی و شناختی نیز به ترتیب دیندارند. همچنین بین میزان دینداری دانش آموزان با معیارهای پنج گانه (دانشی, اعتقادی, مناسکی ,عاطفی و پیامدی), بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی دار وجود نداشت.

لینک کمکی