فایل word بررسی وجود رابطه تبعی رهبر- پیرو در حوزه مدیریت سود و سیاستهای تقسیم سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وجود رابطه تبعی رهبر- پیرو در حوزه مدیریت سود و سیاستهای تقسیم سود :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این تحقیق در پی کشف رابطه ای مبنی بر تبعیت شرکتهای پیرو از شرکتهای رهبر (پیشرو) در حوزه مباحث مدیریت سود و سیاستهای تقسیم سود می باشد. درواقع هدف این پژوهش, بررسی وضعیت مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در دو دسته شرکتهای رهبر و پیرو و تشخیص و تبیین روابط بین رفتار این شرکتها می باشد, به صورتی که آثار رفتاری انعکاس یافته در عملکرد گزارش شده توسط شرکت های رهبر بر رفتار شرکتهای پیرو مورد تحلیل قرار گیرد. بدین منظور اطلاعات هفت صنعت و 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , طی دوره زمانی 1383- 1389 بکار گرفته شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمونهای اعتبار سنجی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین مدیریت سود شرکتهای رهبر و پیرو همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و همچنین بین تغییرات سود اعلام شده, تغییرات نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم و تغییرات سود انباشته شرکتهای پیرو و رهبر رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به کشف چنین روابطی, نتایج این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آتی در زمینه بسط روابط بین رفتار دو دسته شرکت ها تلقی شود و از این حیث در حوزه مطالعات رفتاری قرار دارد.

لینک کمکی