فایل word بررسی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی واحد تهران مرکز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی واحد تهران مرکز) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرنده انجام شده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تشکیل دادهاند که تعداد آنها بالغ بر 10/000 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود و حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش بر اساس مدل پیتر سنگه از طریق پرسشنامه استاندارد که از مؤلفه های مؤلفه تفکر سیستمی یادگیری تیمی بینش مشترک, تسلط فردی (شایستگی های شخصی) تهیه شده بود. نتایج پژوهش حاضر با توجه به آزمون t تک گروه در سطح معنی داری (001) نشان داد که وضعیت شاخص های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی در حد بالا قرار دارد.

لینک کمکی