فایل word بررسی وضعیت شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM در فدراسیون های ورزشی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM در فدراسیون های ورزشی ایران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM درفدراسیون های ورزشی ایران می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شده, که دارایی 50 سوال می باشد. روایی آن توسط اساتید دانشگاه تأیید شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (=0/92) تأیید شده است. این پرسشنامه دارای 9 معیار اصلی می باشد که عبارتنداز: رهبری,خط و مشی استراتژی, منابع انسانی یا کارکنان, مشارکت ها و منابع, فرایند, نتایج مشتری, نتایج کارکنان, نتایج جامعه و عملکرد می باشد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران که در فدارسیون های ورزشی مشغول به کار بوده اند (N=170) تشکیل می دهند و نمونه آماری در این پژوهش (n=118) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین 7 فدراسیون مورد بررسی فدارسیون های, تکواندو, والیبال, کشتی و وزنه برداری داری وضعیت مطلوب و فدراسیون های دو میدانی , جودو و بسکتبال وضعیت مطلوبی ندارند.

لینک کمکی