فایل word بررسی وضعیت فرآیند ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران بر اساس مدل رابینز(مطالعه موردی:سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت فرآیند ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران بر اساس مدل رابینز(مطالعه موردی:سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت فرآیند ارتباطات سازمانی در عملکرد مدران بر اساس مدل رابینز,در میان مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در سال 1391 انجام شد.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی مدیران و کارکنان این سازمان,جمعا به تعداد (108 نفر)بودند.ابزار جمع آوری داده هها شامل دو پرسشنامه بر مبنای چهارکارکرد ارتباطات رابینز شامل:کنترل رفتار سازمانی,بیان عواطف و احساسات,ایجاد انگیزه و انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان مورد استفاده قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامه از آمار توصیفی و آمار استنباطی,آزمونt دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده گردیده است.سوالات اصلی پژوهش ناظر بر این مسئله بود که بین ارتباطات و عملکرد مدیران مبنی بر مولفه های مدل رابینز در بانک های شهرستان شوشتر رابطه معناداری وجود دارد.در نهایت نتای حاصل از این پژوهش نشان داد:مدیران بر این باورند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل و همچنین انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها خوب انجام می شود.از طرفی بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند ولی عواطف و احساسات کارکنان چندان مهم تلقی نمی شود.

لینک کمکی