فایل word بررسی وضعیت فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان بانک ملی ایران شعب تحت پوشش حوزه زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان بانک ملی ایران شعب تحت پوشش حوزه زابل :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های فرسودگی شغلی در کارکنان بانک ملی ایران شعب تحت پوشش حوزه زابل انجام گردیده است . در این پژوهش جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملی ایران درسال 1392 بودند و حجم نمونه 120 نفربه روش سر شماری انتخاب گردید.علاوه برچک لیست اطلاعات جمعیت شناختی, پرسشنامه 22 سوالی ماسلاچ که دارای خرده آزمون (تحلیل عاطفی 1,مسخ شخصیت 2,کاهش موفقیت فردی 3) بود به عنوان ابزار اصلی به کار گرفته د یافته های پژوهش حاکی ازاین است که :میانگین نمره کلی تحلیل عاطفی 7/43±25/3 مسخ, شخصیت 2/5±9/1 و کاهش موفقیت فردی 3/95±28/06 می باشد که نشان می دهد که تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت در سطح متوسط و کاهش موفقیت فردی در سطح بالا در کارکنان دیده می شود .همچنین هر سه مولفه با سن,سابقه کاری ,سطح تحصیلات و میزان درآمد رابطه معناداری داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با بالا رفتن سابقه کار بدلیل افزایش تجربه کاری ,آگاهی بیشتر از قوانین و افزایش دانش فرد در خصوص نحوه ی عملکرد او در موقعیت شغلی اش سبب کاهش خطر بروز فرسودگی شغلی و کاهش شدت ابعاد آن می گردد.

لینک کمکی