فایل word عمومی انگیزه خدمت مدیران سازمانهای دولتی و رابطه آن با تعهد سازمانی آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عمومی انگیزه خدمت مدیران سازمانهای دولتی و رابطه آن با تعهد سازمانی آنان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بحث پیرامون شباهت ها و تفاوت های انگیزشی مستخدمان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی از جمله مباحث مطرح در ادبیات مدیریت دولتی است که منجر به ارائه تئوری های متعددی از جمله تئوری انگیزه خدمت عمومی شده است. این مقاله, مبتنی بر کاری پژوهشی, با هدف بررسی رابطه انگیزه خدمت عمومی (PSM) مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان و مولفه های آن با تعهد سازمانی آنان, به بررسی ادبیات نظری مربوط به انگیزه خدمت عمومی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته است. در قالب یک پیمایش, تعداد 123 نفر از مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان به عنوان نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی انتخاب و پس از توزیع پرسشنامه در میان آنان, همین تعداد نیز در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. یافته های به دست آمده از این تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین انگیزه خدمت عمومی و تنها یکی از چهار مولفه آن (تعهد به منافع عمومی) با تعهد سازمانی بود که بر این اساس پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

لینک کمکی