فایل word عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک طالعه موردی: شعب بانک ملی شهر ایلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک طالعه موردی: شعب بانک ملی شهر ایلام :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسائی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک ملی و ارائهی مدلی که در واقع ترکیبی از رویکردهای ANP و DEMATEL می باشد, پرداخته است. به این منظور نمونه تصادفی 90 تایی شامل 66 مشتری خوشحساب و 24 مشتری بدحساب, ازمیان شرکتهایی که طی سالهای 1388 تا 1391 از شعب بانک ملی شهرستان ایلام, تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. از بررسی پروندههای اعتباری هریک از نمونه ها, 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد و به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول, بر اساس شاخص های آماری و با استفاده از نظریه- های اقتصادی و مالی, در زمینه مهمترین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری الگوی پیشنهادی تحقیق حاضر که استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP ) می باشد مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا از تکنیک مقایسه زوجی جهت تعیین اولویت معیارها براساس هدف که عبارتند از سوابق, فروش, وام بانکی, نقدینگی, فعالیت, سودآوری و بدهی استفاده شد. سپس برای آنکه روابط درونی معیارها در مدل لحاظ شود از تکنیک DEMATEL استفاده شده است. پس از تعیین الگوی روابط, مدل تحلیل شبکه اجرا شده و سپس با عنایت به داده های بدست آمده, اولویت نهائی متغیرهای کمی وکیفی تعیین شد.

لینک کمکی