فایل word عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های ایرانی( مطالعه موردی: صنعت خودرو و ساخت قطعات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های ایرانی( مطالعه موردی: صنعت خودرو و ساخت قطعات) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ساختار مالی یکی از مهم ترین پارامترهای موثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه می باشد. بنابراین در تحقیق حاضر, عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های لیست شده در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه ی آماری تحقیق حاضر را 22 شرکت در طی سال های 1385 - 1390 تشکیل می دهد. جهت تعیین روش مناسب برای تخمین مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه ها از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن استفاده شد که در هر دو آزمون, روش اثرات ثابت برای برآورد مدل انتخاب شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده است که بین متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت با اهرم مالی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای بازده دارایی ها, درصد سود تقسیمی, ساختار دارایی ها, نقدینگی شرکت و ریسک شرکت با اهرم مالی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. اما رابطه ی معنی داری بین رشد دارایی ها و نسبت بدهی ها مشاهده نشده است.

لینک کمکی