فایل word عوامل موثر بر پایدارسازی شرکت های تولید کننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عملی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر پایدارسازی شرکت های تولید کننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عملی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اساسی این تحقیق پایداری شرکت های تولیدکننده بذر استان خوزستان می باشد. روش پژوهش, پیمایشی و از نوع همبستگی و علی- ارتباطی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت های تولیدکننده بذر در استان خوزستان می باشد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش بین منابع اطلاعاتی, مشارکت اجتماعی, منزلت اجتماعی و میزان سطح تحصیلات با متغیر وابسته تحقیق در سطح 0/001 رابطه معنی داری حاصل شد. همچنین بین میزان مساحت زمین, تعداد انبار و سوله, درآمد شرکت, کلاس های آموزشی و سن با متغیر وابسته تحقیق در سطح 0/005 رابطه معنی داری حاصل شد. همچنین نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های پایدارسازی شرکت های تولیدکننده بذر استان خوزستان نشان می دهد پنج عامل حمایتی و نظارتی, آموزش و توانمندسازی, استانداردسازی و رضایتمندی کاربرد فناوریهای نوین, مهارتهای بازرگانی در مجموع 70/25 درصد از واریانس پایداری شرکت های تولید کننده بذر را به خود اختصاص می دهند.

لینک کمکی