فایل word عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید و فروش در بازار سهام ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید و فروش در بازار سهام ایران :




نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از اجرای تحقیق حاضر, بررسی تعیین عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید و فروش سهام در بازار سهام ایران می باشد. براین اساس از نظرات تعداد 140 نفر برای جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده ده است. سپس با استفاده از آزمونهای آماری دوجمله ای , آلفای کرونباخ و فریدمن داده های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که متغیر های نسبت قیمت به سود هر سهم, روند سود تقسیمی , حجم معاملات, روند بلند مدت قیمت سهام و صف های خرید و فروش از عوامل تعیین کننده در تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت خرید و فروش سهام در ایران می باشند , ولی متغیر های نسبت قیمت به ارزش دفتری, نسبت قیمت به جریان نقدی و نسبت قیمت به فروش نقشموثری را در خرید و فروش سهام در بازار سهام ایران ایفا نمی کنند.

لینک کمکی