فایل word عوامل موثر بر شکل گیری فرایند خلاقیت و نوآوری در سازمان های عمومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر شکل گیری فرایند خلاقیت و نوآوری در سازمان های عمومی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمان های پژوهشی با موقعیت جدید و بحران های فزاینده ای در امور مواجه هستند, تنها سازمان هایی به موفقیت دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنان, به نوآوری وخلاقیت در شرایط جدید دست بزنند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در سازمان های عمومی به دنبال تعیین تأثیر سبک رهبری مدیران, ساختار سازمانی, مهارت ادراکی مدیران و سطح تحصیلات کارکنان بر خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. این تحقیق در سال 1392 در سازمان های عمومی شهرستان تربت جام به انجام رسیده است. تعداد نمونه در این تحقیق 119 نفر از مدیران و کارکنان سازمان های عمومی شهرستان تربت جام می باشد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه, از آزمون t تک نمونه برای رد یا تایید فرضیات تحقیق, آزمون فریدمن برای رتبه بندی, و از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شده است. نتیجه تحلیل حاکی از این است که تأثیر سبک رهبری , مهارت ادراکی مدیران و ساختار سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در سازمان در سطح بالایی قرار دارد ولی تأثیر سطح تحصیلات کارکنان بر خلاقیت و نوآوری در سازمان در سطح پایینی قرار دارد. همچنین متغیرهای جمعیت شناختی بر رو متغیرهای تحقیق نقش قابل توجهی ندارند.

لینک کمکی