فایل word کارایی نمایههای خشکسالی هواشناسی در مدیریت خشکسالی سه دهه اخیر (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بیرانشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کارایی نمایههای خشکسالی هواشناسی در مدیریت خشکسالی سه دهه اخیر (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بیرانشهر) :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بررسی وضعیت خشکسالی در نواحی مختلف کشور در تدوین طرحهای مقابله با خشکسالی و مدیریت خطر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل و تعیین روند خشکسالیهای هواشناسی در شهر بیرانشهر واقع در استان لرستان بر اساس نمایه های SPI,PNI ,DI برای یک دوره زمانی 30 ساله1390-1360 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد که بر اساس آزمون دنبالهها 9 دوره خشکسالی اتفاق افتاده است و بر اساس شاخصspi5 دوره مرطوب شدید 10 دوره بارش نرمال , 3 دوره خشکی ملایم و 1 دوره خشکی بسیارشدید است. در حالی که بر مبنای شاخص درصد نرمال 1واقعه بسیار شدید خشکسالی, 7 واقعه خشکسالی متوسط, 1 واقعه خشکسالی ضعیف و در اخر بر مبنای شاخص دهک ها 3 واقعه خشکسالی بسیار شدید, 3 واقعه خشکسالی شدید, 3 واقعه خشکسالی متوسط , 6 واقعه بسیار مرطوب رخ داده است

لینک کمکی