فایل word کاربرد مدلSWAT 2009 در شبیهسازی دبی رودخانه شیریندره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد مدلSWAT 2009 در شبیهسازی دبی رودخانه شیریندره :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه در سطح جهان مدلهای متعددی برای شبیهسازی هیدرولوژیکی حوضههای آبریز وجود دارد. یکی از این مدلها مدل SWAT میباشد. این مدل با در نظر گرفتن لایههای اطلاعاتی مختلفی چون نقشه خاک, کاربری اراضی و DEM حوضه, قادر است رواناب, رسوب, فرسایش و انتقال مواد شیمیایی را در حوضههای پیچیده شبیهسازی کند. این مدل برای منطقه موردمطالعه (حوضه آبریز شیرین دره) کالیبره شد. برای کالیبره کردن مدل از نرم افزار SWAT-CUP و الگوریتم SUFI-2 استفاده شد. در این مطالعه, رواناب خروجی از حوضه رودخانه شیریندره مدلسازی شد. نتایج نشان داد که مدل SWAT قادر به شبیهسازی رواناب بوده و قادر است زمان دبی پیک را به خوبی شبیهسازی کند. مقدار ضریب تبیین R2 =%62 در دوره واسنجی مدل حاکی از این واقعیت میباشد

لینک کمکی