فایل word کنترل رسوب پشت بند انحرافی دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل رسوب پشت بند انحرافی دز :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رودخانههاسیستمهای پیچیدهای هستند که عوامل زیادی برآنهاتاثیرگذارخواهندبودکه تاثیراین عوامل دربرگیرنده همیشه بهطورکامل درک نمیگردد. حرکت آب وخصوصیات ریخت شناسی بستررودخانه مواردی هستندکه در رآینده ای یکه به تطابقیافتن رودخانه میان جامد موثرهستند. بسیارواضح است که تاثیرعوامل خارجی میبایستی منجربه یکسری ازآشفتگیها وبی نظمیها درسیستم گردد. به همین دلیل توصیه میگرددکه قبل ازاثرپذیری سیستم و تطابق پذیری رودخانه حتما ًتحقیقات لازم درمورداین اثرپذیری صورت پذیرد. سدهای انحرافی دارای اثراتی همانندعوامل بیرونی هستند, لذا اغلب به اندازه کافی برجریان رودخانه تاثیرگذارمی باشند. بهعبارت دیگرسبب بهوجودآمدن مشکیلاتجدیبرای سدانحرافی نیزخواهدشد یکی ازاین مشکلات چگونگی مقابله بامشکل ناشی ازحرکت رسوبات در طول رودخانه است. روشهای گوناگونی برای کنترل رسوبات درسدهای انحرافی وجودداردکه مابا انتخاب محل ونوع آبگیر شروع میکنیم. پژوهش حاضر روشهای گوناگونی برای کنترل رسوبات و ممانعت از ورودرسوبات بهدهانه آبگیر, که ازاهمیت فوق العادهای برخورداراست, در سدهای انحرافی, به ویژه بند انحرافی دز در استان خوزستان اشاره دارد.

لینک کمکی