فایل word مدل سازی و پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت نجف آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازی و پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت نجف آباد :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کاهش ریزش های جوی از یک طرف و افزایش جمعیت و نیاز به آب و مواد عذایی و برداشت بیرویه آب از چاههای مجاز وغیرمجاز از طرف دیگر موجب شده که در مناطق مرکزی کشور سطح آبهای زیرزمینی و کیفیت این آبها در دشتهای استاناصفهان به ویژه در دشت نجف آباد تحت تاثیر قرار گیرد. با توجه به اهمیت کیفیت آبهای ز یر زمینی درتولید محصو ل و د ر نتیجه بهرهوری اقتصادی و تکیه کشاورزی دشت نجف آباد به آب زیرزمینی, بهینه سازی پارامترهای آب زیرزمینی برای تعییندقیق محدودههای مناسب برای کشاورزی بر اساس مدل های بهینه سازی به ویژه بع د از خشک شدن زاینده رود می توان د کشاورزان را برای کشت مجصولات کشاورزی در مناطق مختلف این دشت یاری رساند. به همین منظور 18 چا ه در این دش ت در سال 91 بررسی شد که با روشهای زمین آمار برای پارامترهای هدایت الکتریکی آبEC ونسبت جذب سدیم SAR آب زیرزمینی این دشت (منبع تامین آب کشاورزی دشت نجف آباد) از بین روشهای کروی, گوسی, نمایی مدل کروی انتخاب شد و از بین روش وزنی بر اساس عکس فاصلهIDW و کرجینگ معمولی ک روی روش عکس فاصله بر اساس توان بهین ه1/88برای پارامتر هدایت الکتریکی و برای نسبت جذب سدیم با توان1/69 انتخاب شد و سپس طبق نمودار ویل کاکس محدو د ه های مناسب برای کشاورزی بر اساس مدل بهینه انتخاب شد

لینک کمکی