فایل word مطالعه شاخص هایNitzche,PNPI,SPI در پدیده خشکسالی (مطالعه موردی, استان گیلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه شاخص هایNitzche,PNPI,SPI در پدیده خشکسالی (مطالعه موردی, استان گیلان) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق بر روی داده ها ی بارن دگی سالانه دریک دوره آمار ی 20 ساله ( 1384-1364 برای برخی ازایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان گیلان به منظور تعیین اقلیم و تعیین تر سال ی ها و خشکسالی ها انجام گرفت .لذا ایناطلاعات جهت برنامه ریزی بر روی منابع آبی منطقه مورد مطالعه برای سال های آتی بکار خواهد رفت.برای تعیین اقلیم این مناطق با استفاده از دو فاکتور دما و بارندگی سالانه و بکارگیری از روش دومارتن انجام گرفته است . همچنین جهت تعیین خشکسالی از سه شاخص بارش استانداردSPI درصد نرمال بارندگی PNPI و روش نیچه Nitzche استفاده شده اس ت . نمایه بارش استاندارد SPI بدلیل لحاظ کردن مقدار انحراف معیار داده ها, برای بارندگی های فصلی و ماهانه که از توزیع نرمال تبعیت نمی کنند نسبت به روش های PNPI مناسب تر می باشد و همچنین نسبت به روش نیچ ه شدت خشکسالی و ترسالی را بهتر نشان می دهد.

لینک کمکی