فایل word مکانیابی پروژههای تغذیه مصنوعی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مکانی SMCDM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانیابی پروژههای تغذیه مصنوعی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مکانی SMCDM :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت, توسعه کشاورزی و محدودیت منابع آب سطحی باعث رشد بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی شده است. این افزایش بهرهبرداری از یک سو و خشکسالیهای اخیر از سوی دیگر باعث افت شدید سطح آبزیرزمینی شده است. در تحقیق حاضر برای مکانیابی تغذیه مصنوعی آب- های زیرزمینی به روش پخش سیلاب در حوضه آبخیز هلشی کرمانشاه, ازتلفیق روش تصمیمگیری چند معیاره مکانیSMCDMبا سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به علت توانایی بالای ذخیره و تلفیق لایههای اطلاعاتی استفاده شد. برای این منظور 7 عامل شیب منطقه, عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی, ضخامت آبرفت منطقه, شماره منحنیCNو واحدهای کواترنر بعنوان لایه اصلی و اراضی مرتعی و شبکه آبراهه به عنوان معیارهای مؤثر در مکانیابی تغذیه مصنوعی انتخاب گردید.سپس لایههای اطلاعاتی هر یک از عوامل مذکور در محیطGIS تهیه شد. محدودههای تغییراتی لایههای پنجگانه اصلی بر اساس اهمیت آا در مکانیابی, طبقهبندی شده و لایههای اطلاعاتی نسبت به یکدیگر و طبقاتهر لایه اطلاعاتی با توجه به اهمیت در مکانیابی, با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ارزش گذاری شده و در محیط GIS تلفیق یافت

لینک کمکی