فایل word بررسی تاثیر پرایمینگ با مواد آلی برای کاهش اثرات دگرآسیبی ضایعات باغی درمدیریت سیستم های جنگل - زراعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر پرایمینگ با مواد آلی برای کاهش اثرات دگرآسیبی ضایعات باغی درمدیریت سیستم های جنگل - زراعی :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پرایمینگ بذر یکی از روشهای فیزیولوژیکی به حساب می آید که سبب تسریع فرایندهای جوانه زنی بذور می شود لذا می توان از آن برای کاهش و تعدیل اثراتمنفی آللوپاتی ضایعات باغی و بقایای گیاهان زراعی بریکدیگر که موجب کاهش درصد جوانه زنی بذور کشت شده می شود استفاده کرد به منظور بررسی اثرات دگر آسیبی عصاره آبی برگهای درخت گردو Juglans regia برروی شاخص های جوانه زنی و رشد بذور جو رقم سهند آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 90 در آزماییشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید فاکتورهای مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از فاکتور اول شامل دونوع ماده آلی اسید آسکوربیک اسید هیومیک و فاکتور دوم شامل پنج سطح غلظت شاهد بدون عصاره آب مقطر 0 بدون پرایم 1و2و5 گرم برلیتر بود صفات مورد بررسی دراین آزمایش عبارتند از درصد جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه طول گیاهچه شاخص طولی بنیه گیاهچه نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه R/S ضریب آلومتریک و وزن تر گیاه چه بود برای بهتر مشخص شدن اثرات متقابل نوع پیش تیمارها با مقدار غلظت آنها از دو تیمار شاهد که یکی بدون عصاره آبی آب مقطر و دیگری بدون پرایمینگ بدون پیش تیمار استفاده شد.

لینک کمکی