فایل word بررسی ویژگی ها و کاربری شناورهای مختلف در ساخت سازه های توده سنگی در دریا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی ویژگی ها و کاربری شناورهای مختلف در ساخت سازه های توده سنگی در دریا :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ساخت سازه های مختلف در دریا با توجه به شرایط و محدودی تهای محیط دریایی از صعوبت خاصی در مقایسه با ساخت ساز هها در خشکی بر خوردار است و به همین جهت نیازمند امکانات و تجهیزات مخصوص به خود می باشد. سازه های توده سنگی نیز از انواع سازه هایی هستند که در دریا و برای مقاصد مختلف احداث م یشوند و در صورتیکه ساخت آنها از خشکی میسر نباشد استفاده از شناورهای مختلف برای احداث آنها اجتناب ناپذیر م یباشد. انتخاب صحیح شناور یا شناورهای مورد نیاز برای احداث یک سازه تود هسنگی در دریا به مواردی نظیر : ویژگی های عملیاتی شناورها, نیازهای اجرایی سازه مورد نظر برای ساخت و ملاحظات موثر در هزینه بکارگیری شناور دارد و عدم توجه به این موارد ممکن است باعث بروز مشکلات و نتایج نامطلوب در روند اجرای پروژه و همچنین تحمیل هزینه های بیشتر به آن گردد. با توجه به تخصصی و محدود بودن برخی از شناورهای مورد استفاده برای ساخت این سازه ها و عدم وجود منابع کافی در این خصوص در این مقاله سعی بر این است که با تحقیقاتی که درمورد این شناورها صورت گرفته است ضمن معرفی آنها, الگوی مناسب جهت بکارگیری و کاربری پیشنهادی برای هریک از این شناورها در ساخت انواع سازه های توده سنگی در دریا ارائه گردد

لینک کمکی