فایل word بررسی هیدروالاستیک مخزن حاوی سیال در حالت استاتیکی و دینامیکی تحت اثر نیروی دینامیکی زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی هیدروالاستیک مخزن حاوی سیال در حالت استاتیکی و دینامیکی تحت اثر نیروی دینامیکی زلزله :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پدیده اسلاشینگ و در نظر گرفتن بارهای ضربهای سیال به دیواره مخازن همواره یکی از مسائل حائز اهمیت در کشتی سازی,صنایع نفت و پتروشیمی در هنگام وقوع زمین لرزه میباشد. از اینرو تحلیل و طراحی چنین سازههایی باید با دقت و حساسیت خاصی صورت پذیرد.امروزه با گسترش روش اجزا محدود,نرم افزارهای بسیار قدرتمندی در زمینه تحلیل و طراحی سازهها به بازار عرضه شدهاند,کهانسیس 1یکی از این نرم افزارهاست.در این مطالعه یک مدل مخزن استوانه ای حاوی سیال با ابعاد مشخص, با استفاده از روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار مذکور مدلسازی شده است. ابتدا با استفاده از روابط تحلیلی صحت روند مدلسازی مورد بررسی قرار گرفت,سپس به مطالعه اثر حضور سیال به دو صورت استاتیکی و دینامیکی پرداخته شد. نتایج نشان داد,میزان تغییرات فرکانس طبیعی در حالات, بدون حضور سیال, حضور سیال به صورت استاتیکی و حضور سیال به صورت دینامیکی,وابستگی بیشتری به بخش سازه ای دارد. علاوه بر این مقادیر تغییر شکل بدست آمده در دو حالت استاتیکی و بدون حضور سیال بسیار به یکدیگر نزدیک می باشد و در هنگام حضور سیال به صورت دینامیکی این مقادیر تفاوت قابل ملاحظهای با حالات پیشین دارند

لینک کمکی