فایل word بکارگیری دوروش داده های دسته بندی و مرتب شده ازتحلیل حدی بلندمدت امواج جهت محاسبه ارتفاع موج طرح دربندرانزلی و مقایسه نتایج آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بکارگیری دوروش داده های دسته بندی و مرتب شده ازتحلیل حدی بلندمدت امواج جهت محاسبه ارتفاع موج طرح دربندرانزلی و مقایسه نتایج آنها :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

محاسبه ارتفاع موج طرح با درنظر گرفتن دوره بازگشت موج, اهمیت فراوانی در مهندسی سواحل بخصوص جهت احداث انواع سازه های دریایی دارد. استفاده از تحلیل حدی بلندمدت امواج, توزیعی از احتمال وقوع امواج با پارامترهای موثر را ارائه می دهد. دراین مقاله, ارتفاع موج طرح درناحیه بندرانزلی با درنظر گرفتن دوره بازگشت 100 ساله موج, محاسبه میشود. برای محاسبه این ارتفاع از آمارهای موجود ارتفاع موج شاخص 1 در منطقه بندرانزلی در طول سال های1992/1/1تا2003/9/31که هر سه ساعت یکبار در منطقه ثبت گردیده, استفاده شده است دراین بررسی, ارتفاع موج طرح به دوروش و در هرروش با استفاده از دو توزیع گامبل 2 و ویبول 3 حاصل شده است. درروش اول, با استفاده از داده های دسته بندی شده 4 بدون درنظر گرفتن جهت امواج و درروش دوم با استفاده از داده های مرتب شده 5, مقدار ارتفاع موج طرح از دو توزیع گامبل و ویبول محاسبه گردیده است. درانتها نیز مقادیر ارتفاع موج طرح حاصل ازاین دوروش و دو توزیع که شامل 4 مقدار می شوند, با یکدیگر مقایسه شده و میزان خطای موجود مابین مقادیر ارتفاع موج طرح درحالات گوناگون محاسبه شده است

لینک کمکی