فایل word بهسازی ضریب اصطکاک پوسته ای درAir Cavity Ships

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهسازی ضریب اصطکاک پوسته ای درAir Cavity Ships :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تزریق هوا به کف کشتی به مقدار مناسب میتواند باعث کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای حاصل از عبور کشتی بر روی آب شود. این هدف در این مقاله با شناسایی سرعت مناسب تزریق هوا جهت کاهش ضریب اصطکاک پوسته ای برای یک کشتی کانتینربر دنبال میشود. همچنین نتایج مطالعه آقای علی دوغرول و سایر همکارانش را که در آن از همین مدل کشتی استفاده کرده اند, را در بخش بدون تزریق هوا صحه گذاری, و دربخش تزریق هوا بهبود میدهیم. برای رسیدن به این مهم حجم کنترل را در آب عبوری از زیر کشتی انتخاب کرده و با مش بندی مناسب, و در محدوده سرعتهای واقعی کشتی در دو حالت بدون تزریق هوا و با تزریق هوا ضرایب اصطکاک پوسته ای محاسبه و مقایسه میشوند. همچنین با ذکر نتایج, نمودار تقریبی سرعت کشتی بر حسب سرعت مناسب تزریق هوا ارائه شده و محاسبه و بحث در مورد ضریب بهره در حالات مختلف انجام میگیرد

لینک کمکی