فایل word بهینه سازی ساختار لولههای کامپوزیتی توسط تحلیلهای اجزای محدود و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهینه سازی ساختار لولههای کامپوزیتی توسط تحلیلهای اجزای محدود و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

لولههای کامپوزیتی دارای انواع و کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف هستند. لولههای کامپوزیتی که در انتقال آب مورد استفاده قرار م یگیرندمعمولا از رزین پلی استر به عنوان ماده زمینه, الیاف شیشه به عنوان ماده تقویتکننده و بسته به نوع آن از پرکننده ه ای آل ی س اخته م ی شوند .لوله های کامپوزیتی از سه نوع لایه کاملا متفاوت و به هم چسبیده تشکیل شده اند که هر کدام ویژگی ها و وظایف متفاو تی در ساختار مکان یکی و شیمیایی لوله دارند. لایه داخلی مستقیما با سیال در تماس بوده و لذا جهت تأمین مقاومت به خوردگی بالا, ای ن لای ه از الی اف شیشه کلاس C ساخته میشود . لایه میانی بخش سازهای لوله با سفتی و استحکام بالا است و در آن از الیاف شیشه کلاسE استفاده م یگردد و در نهای ت لای ه بیرونی همان لایه رزین به نام ژلکوت است که بخش سازهای را از شرایط محیطی سخت محفوظ میدارد. لولههای کامپوز یتی در هنگام عملکرد تحت بارگذاریهای مختلف قرار میگیرند که این بارگذاریها سبب بروز شکست در این لولههامیشوند. در این مقاله تحلیل اجز ای محدود بر رو یلوله کامپوزیتی انجام شده است و با مقایسه نتایج آزمایشگاهی زاویه بهینه و ترتیت لایه چینی های مناسب جهت کاربردهای مختلف بدست آمده است

لینک کمکی