فایل word بهینهسازی پارامترهای استاتیکی و دینامیکی صفحات تقویتشده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهینهسازی پارامترهای استاتیکی و دینامیکی صفحات تقویتشده :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله بهینهسازی پارامترهای استاتیکی (بار بحرانی کمانش) و دینامیکی (فرکانس طبیعی) با تغییر زاویه ریب ها روی ورقهای تقوی تشده بررسی میگردد. بار بحرانی کمانش و فرکانس طبیعی به ترتیب به عنوان پارامتر استاتیکی و دینامیکی موثر در فرآیند بهینهسازی مورد بحث قرار میگیرد. ابتدا معادلات حاکم به منظور استخراج ماتریس سفتی معادل ساختار مشبک ارائه شده است . سپس مدل اجزا ی محدود ی ک صفحهتقویتشده ایجاد گردیده و فرکانس طبیعی آن با مدل معادل اجزای محدود و نمونه تجربی مورد راستیآزمایی قرار گرفته است . سپس با تغ یی ر زاویه ریبها بیشترین بار بحرانی کمانش و فرکانس طبیعی استخراج میگردد. در نهایت یک طرح بهینه به منظور بهینه سازی اینگونه ساختارهاارائه میگردد.

لینک کمکی